INFORMACJA

Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka informuje

 

o zakazie odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej


wynikający z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 103, poz.858 ze zm.) brzmi: „Zabrania się wprowadzenia ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.  Zakaz wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych również określa zawarta z Państwem umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 

Za wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne na podstawie art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolości lub grzywna do 10 000 zł.

 

Wzywamy zatem właścicieli posesji, z których ścieki opadowe  i wody drenażowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej o dobrowolne usunięcie istniejących nieprawidłowości.

 

Informujemy, że będzie przeprowadzana kontrola w  w/w zakresie przez Zakład. W przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.

 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież