Gospodarka ściekowa

Teren Gminy Czarna Dąbrówka jest skanalizowany w ponad 40% . Z kanalizacji korzysta blisko 70 % mieszkańców. Przeważająca ilość odbieranych ścieków to ścieki bytowo – gospodarcze z gospodarstw jednorodzinnych. Ścieki dostarczane są do dwóch oczyszczalni mechaniczno-biologiczno-chemicznej w Czarnej Dąbrówce oraz mechaniczno-biologicznej w Jasieniu. Rocznie oczyszczalnie odbierają ponad 106 tys. m³ ścieków bytowo-gospodarczych. Na podstawie pozwoleń wodno-prawnych odbiornikami ścieków oczyszczonych są: Jezioro Jasień oraz Rzeka Łupawa.


Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na koniec roku 2011 wyniosła blisko 42 km. Sieć podzielona jest na  3 obręby:
1.
Obręb Unichowo – Kleszczyniec -Czarna Dąbrówkao długości  ponad 26 km wspomagany przez 13 przepompowni
2.
Obręb Kozy – Czarna Dąbrówka o długości ponad 20 km wspomagany przez 22 pompy.
3.
Obręb Jasień o długości blisko 4 km wspomagany przez 9 pomp


Występujący efekt oczyszczania ścieków

Ścieki oczyszczone charakteryzują się następującymi wskaźnikami stężeń:
1. odczyn – pH 6.5–9
2. BZT5 – do 30 mgO2/l
3. ChZT – do 150 mgO2/l
4. fosfor ogólny – do 5 mg/l
5. azot ogólny – do 30 mg/l
6. zawiesina – do 50 mg/l

Efekt oczyszczania ścieków spełnia obowiązujące normy określone w aktualnie obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym dla oczyszczalni o obciążeniu poniżej 15 000 RLM.


Pozwolenia wodno-prawne
:
 1). Oczyszczalnia Czarna Dąbrówka   

 2). Oczyszczalnia Jasień                        


Aktualne wyniki badań ścieków oczyszczonych

 

Opis procesu oczyszczania

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Czarnej Dąbrówce jest oczyszczalnią typu mechaniczno – biologiczno – chemicznego. Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną i dowożone do punktu zlewnego taborem asenizacyjnym kierowane są poprzez koszokratkę do komory KRU, gdzie następuje uśrednienie ich składu oraz ich retencja w zależności od potrzeb procesu technologicznego. Do komory odprowadzane są również zanieczyszczenia wtórne powstające na oczyszczalni w wyniku procesów technologicznych. Zawartość komory poddawana jest stałemu mieszaniu i napowietrzaniu za pomocą strumienicy, dzięki czemu wyparte zostają ze ścieków gazy fermentacyjne – pochodne procesów gnilnych. Kratka ma za zadanie wyłapanie części stałych pływających i wleczonych o średnicy większej niż 10 mm. Skratki po odcieknięciu i odkażeniu przewożone są na składowisko odpadów.
Ścieki następnie przepływają do komory rozdziału w celu równomiernego skierowania ścieków surowych na ciągi technologiczne ELA – 7M. Ścieki surowe dopływają grawitacyjnie do komory denitryfikacji, gdzie poddawane są mieszaniu z osadem czynnym i utrzymane w ciągłym zawieszeniu. Tutaj następuje redukcja azotanów do wolnego azotu uchodzącego do atmosfery. Do komory poprzez recyrkulację wewnętrzną dostarcza się osad czynny z osadników. Denitryfikacja odbywa się z udziałem heterotroficznych bakterii fakultatywnych z grupy Aerobacter i Achromobacter. Redukcja do azotu gazowego zachodzi w warunkach niedotlenienia układu z wykorzystaniem wewnętrznych ładunków węgla jakim są zanieczyszczenia zawarte w ściekach surowych.
Z komory denitryfikacji mieszanina ścieków i osadu czynnego dopływa do komory napowietrzania, gdzie następuje pełne biologiczne oczyszczenie ścieków z wykorzystaniem procesów życiowych biocenozy oczyszczającej. Do charakterystycznych mikroorganizmów osadu czynnego zalicza się: orzęski, wiciowce, wrotki, bakterie zooglealne. Ocenę bakteriologiczną osadu ocenia się w oparciu o powiązania analizy fizyko-chemicznej z ilościowym i jakościowym występowaniem grup organizmów. Następuje tutaj biochemiczne utlenianie związków organicznych oraz nitryfikacja związków azotu. Proces nitryfikacji przeprowadzają bakterie z grupy Nitrosomonas i Nitrobacter. Proces ten zależy między innymi od: temperatury,, stężenia tlenu, ph, obciążenia i wieku osadu, substancji toksycznych zawartych w ściekach oraz od stężenia związków azotu. Zawartość komory napowietrza się za pomocą rusztu napowietrzającego zainstalowanego na dnie każdej z komór zasilanego powietrzem z dwóch dmuchaw.
W komorze napowietrzania oprócz osadu czynnego znajduje się również osad powstały po strąceniu związków fosforu. Biologiczne usuwanie fosforu odbywa się przez wbudowanie fosforanów w biomasę osadu czynnego. Jednak pula dopływającego fosforu w ściekach bytowo-komunalnych jest tak duża, że proces jego usuwania wspomaga się chemicznie poprzez dodanie symultanicznie koagulanta PIX.
Mieszanina ścieków oczyszczonych i osadu czynnego napływa do osadników wtórnych od dołu szczeliną nad dnem komory napowietrzania. W osadnikach następuje oddzielenie osadu czynnego od ścieków oczyszczonych. Osad gromadzący się na dnie osadnika dostarczany jest z powrotem do komory denitryfikacji lub jako nadmierny pompowany jest do komory magazynowo zagęszczającej.

 

Decyzją nr. GD.RET.070/82/D2/2018.KR z dnia 13 lipca 2018 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zostały zatwierdzone Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na okres od 1 Sierpnia 2018 roku do 31 lipca 2021 roku:

 

Wysokość cen i stawek za odprowadzone ścieki

* Do cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej wysokości.

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież