Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 200 lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 200lr.. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.).


§1

Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Czarna Dąbrówka opracowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce z siedzibą w Czarnej Dąbrówce o następującej treści:


ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§2

Celem niniejszego regulaminu jest:

  1. Określenie praw i obowiązków Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka. Czarna Dąbrówka 33 oraz   odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez ten Zakład, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 200lr., Nr 72, poz. 747 z późn.zm.) oraz z przepisów wykonawczych tej ustawy.
  2. Ustanowienie warunków przyłączenia do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy.
  3. Udostępnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom usług informacji o możliwościach dostępu i warunkach  przyłączenia do sieci.
  4. Udostępnienie istniejącym i przyszłym odbiorcom informacji na temat wzajemnych praw i obowiązków Zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego i odbiorców usług.


§3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001r.,Nr 72, poz. 747 z późn. zm.),
2. odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3) ustawy,
3. osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci - osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości,
4. przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4) ustawy,
5. umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
6. wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy.
7. wodomierz   -   przyrząd  pomiarowy   zainstalowany   na  wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody:
8. dodatkowy wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej,
9. okres obrachunkowy - określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.


ROZDZIAŁ 2

Minimalny poziom usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka

§4


Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka zgodnie z przepisami ustawy ma obowiązek zapewnić:
1. zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
2. spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych, określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
3. określenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontrolę zgodności jakości przyjmowanych ścieków z obowiązującymi przepisami,
4. spełnianie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru,
5.dokonywanie na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,
6. dokonywanie na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,
7. instalowanie na własny koszt wodomierza głównego po dokonaniu odbioru technicznego przyłącza i zawarciu umowy świadczenia usług,

8. zakupienie i utrzymanie wodomierza głównego.


§5


Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogorszenie jakości usług świadczonych przez Zakład wodociągowo-kanalizacyjny oraz nieutrudniający działalności Zakładu, a w szczególności do:
1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody łub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
2. zabezpieczenia przed dostępem osób nie uprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz,
3. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
4. umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu.

5. poinformowania Zakładu o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków.
6. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego, wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.


ROZDZIAŁ 3

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§6

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określają przepisy art. 6 ustawy.

§7

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków zawartej między Zakładem, a odbiorcą usług.


§8

Zakład jest zobowiązany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.


§9

1.  Zakład zawiera umowę na wniosek przyszłego odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz wylegitymowaniu się tytułem prawnym do nieruchomości.


2.  Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym
   stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.


§10

1. Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii.
2. W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność Zakładu za zapewnienie ciągłości jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Zakład urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3.Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.


§11

1. Umowa, o której mowa w § 7 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
    1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
    2)Sposobów i terminów wzajemnych rozliczeń.
    3) praw i obowiązków stron umowy.
    4)procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
    5)dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług,
    6)ustaleń zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ustawy.
    7)okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 stanowią legitymacja i upoważnienie podpisane przez kierownika Zakładu określające czynności, których wykonanie wymaga wstępu na teren nieruchomości usług, w szczególności obejmujące: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolę korzystania z usług zgodnie z umową.


§12


Umowa, o której mowa w § 7 może być zawarta z osobą która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub, z którego maja być odprowadzane ścieki albo z osobą korzystającą z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 13

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, umowa, o której mowa w § 7 zawierana jest z właścicielem budynku łub z zarządcą nieruchomości wspólnej.


§ 14


Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego Zakład zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w § 12  il 3 jeżeli:
1.we wszystkich lokalach są zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z Zakładem,
2.zainstalowane wodomierze spełniają wymagania Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z Zakładem odnośnie ich typu,

3. możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,

4. wnioskodawca i Zakład ustali sposób rozliczeń różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
5. możliwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw wody w pozostałych lokalach.


§15

Zakład może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w § 12 i 13 również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki o których mowa w § 14.


§16

Podpisanie umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków następuje po podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorów prac budowlano -montażowych wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci
.
  & 17
Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz z niniejszego regulaminu.

  § 18

W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą.


     §19


Taryfowe ceny i stawki opłat jako określane, zgodnie z przepisami ustawy przez Zakład i zatwierdzane uchwałą rady gminy, nie podlegają ustaleniu w oparciu o umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

  §20

Integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi załącznik, składany przez odbiorcę usług przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług, również jakość odprowadzanych ścieków.

§21
1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.

2. Zmiana umowy następuje w formie aneksu do umowy  sporządzonym na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Nie wymaga formy pisemnej  zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.

   §22

1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim  trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym.
2. Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym.
3. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

4. Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną, upadłości strony,
utraty przez Zakład zezwolenia.


   §23
Po rozwiązaniu umowy Zakład dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

     ROZDZIAŁ 4


Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§24

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.


§25

1.  Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielołokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego a sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.


§26

Ilość odprowadzanych ścieków ustała się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody.


§27

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłączenie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.


§28

Strony określą w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.


§29

Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych przez Zakład w okresach obrachunkowych określonych w umowie.


§30

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy:
1. odbiorca  usług  dokonuje  zapłaty  za  dostarczoną wodę  i  odprowadzone ścieki w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury,
2.zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty,
3.W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie     odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.
ROZDZIAŁ 5

Warunki przyłączenia do sieci oraz odbiór przyłącza

§31

1 . Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby             ubiegającej się o przyłączenie.
2. Zakład po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.
3.Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Zakładem.
4. Przed zawarciem umowy Zakład dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu     odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.

5. Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy przez Zakład.


§32

Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

   & 33
1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

   1)oznaczenie wnioskodawcy
   2)określenie:
          a)     rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych
          b)charakterystyki zużycia wody
          c)rodzaju i ilości/ a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków
         d) przeznaczenia wody
   3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda a w    szczególności:
            a) powierzchnię użytkował rodzaj lokali (mieszkalne/użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,
           b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,
     4)proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:
   1)dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości której dotyczy wniosek,
   2)mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz inny obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.


           & 34

1. Zakładokreśla warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.
2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.
3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
     1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
     2) wymagania dotyczące:
            a) A miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
            b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
            c) jakości odprowadzanych ścieków,
     3) termin ważności warunków przyłączenia.
4.  Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze
     uzgodnienie dokumentacji technicznej z Zakładem.


§35

Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Zakładem w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji oraz spełnienie innych wymaganych przepisami Prawa budowlanego warunków.


§36

1. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

2. Zakład może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych

możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem § 37.


§37

Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, Zakład określi warunki techniczne przyłączenia.


ROZDZIAŁ 6

Możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych


§38


Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:

1. w urzędach gmin, które udostępniają nieodpłatnie wgląd
         1) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

         2) w miejscowy pian zagospodarowania przestrzennego.
2. w Zakładzie udostępnia się nieodpłatnie:

        1)  wgląd w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji.
        2)w plany inwestycyjne.
        3)w regulamin świadczenia usług.


                                                                                 ROZDZIAŁ 7


Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków

§39

1.Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka jest zobowiązany do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług w szczególności, gdy:
       a)  z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

       b)dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,
       c) o wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 2 Zakład niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.


ROZDZIAŁ 8

Standardy obsługi odbiorców usług a w szczególności sposób reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody i odprowadzenia ścieków

§40


Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków:


1. udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:

  1) 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego czasu przerw i zakłóceń w świadczeniu usług, terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

   2) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń o których mowa w pkt 1.,

  3) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.


ROZDZIAŁ 9

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

& 41

 Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.


§ 42

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą, a Zakładem.


§ 43

Zasady rozliczania ilości wody pobieranej na cele przeciwpożarowe oraz sposób jej ewidencjonowania określa umowa.


§44

Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje gmina.


ROZDZIAŁ 10

Postanowienia końcowe

§45

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.


§46

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§47

Traci moc uchwała nr XXXI/257/06 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 31 stycznia 2006r.


§48

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież